One Liner Set - 1634

स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेशमंत्री कौन थे? 

जवाहरलाल नहेरु


स्वतंत्र भारत के प्रथम वितमंत्री कौन थे? 

आर.के. षणमुखम चेट्टी


स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? 

मौलाना अबुल कलाम आज़ाद


स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलमंत्री कौन थे? 

जॉन मथाई


स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रीमंडल में रक्षा मंत्रालय किसके पास था? 

सरदार बलदेव सिंह